Navbar logo new
Hoe bekend is uw vermogen vandaag?
Calendar06 Apr 2021
Fondshuis: Nagelmackers

U weet wellicht dat er de laatste jaren zowel op nationaal als op internationaal niveau heel wat initiatieven genomen zijn om fiscale fraude tegen te gaan en het witwassen van geld te bestrijden.

We spreken met Astrid Dutré (Team Leader Estate & Tax Planning) en Pieter Haine (Legal Advisor Estate Planning) van Bank Nagelmackers over de bekendheid van vermogens

Op internationaal niveau en in België

Op internationaal niveau werd de zogeheten Common Reporting Standard (CRS) aangenomen. Op basis daarvan wisselen de verschillende landen van de Europese Unie, de G20 en de OESO heel wat informatie uit over de financiële tegoeden die u over de grens aanhoudt. Bedoeling is ervoor te zorgen dat die buitenlandse tegoeden correct belast worden in uw thuisland.

Maar ook in België lijkt het lang geleden dat er van een echt bankgeheim sprake was. Sinds 1 juli 2011 kan de fiscus bij banken zelf aankloppen als hij beschikt over aanwijzingen van fiscale fraude of van plan is een aanslag te vestigen op basis van tekenen en indiciën.

De belastingadministratie kan uw financiële inlichtingen enkel inwinnen nadat ze geprobeerd heeft om de inlichtingen eerst bij u te verkrijgen.

De fiscus weet uiteraard niet bij welke bank(en) u cliënt bent …

Wat is het Centraal Aanspreekpunt?

Om de toegang tot die gegevens administratief in goede banen te leiden en ook te waken over uw privacy, werd in de schoot van de Nationale Bank van België het Centraal Aanspreekpunt opgericht (hierna kortweg CAP genoemd).

Het CAP is een unieke, gestructureerde database waarin informatie over de in België bestaande rekeningen en financiële contracten wordt verzameld. Het zijn de financiële instellingen zelf die elektronisch heel wat informatie doorgeven aan het CAP.

Over welke informatie gaat het?

Concreet gaat het over de identiteit van cliënten, hun bankrekeningnummers ,de eventuele volmachtdragers van die rekeningen en het soort contract dat ze met de financiële instellingen hebben gesloten.

De fiscus krijgt pas toegang tot die database als u zelf niet of onvoldoende geantwoord hebt op een vraag om inlichtingen of als hij u wil belasten op basis van tekenen en indiciën.

Sinds 2015 bevat het CAP ook de gegevens van de buitenlandse rekeningen die u als Belgisch rijksinwoner aanhoudt. U bent immers verplicht om die buitenlandse rekeningen rechtstreeks te melden aan het CAP.

Indien u een of meer buitenlandse rekeningen hebt, moet u die eveneens jaarlijks melden in uw aangifte van personenbelasting.

Wie heeft toegang tot welke informatie?

Onder de toenemende impuls van de strijd tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en fiscale fraude werden er nieuwe wetgevende initiatieven genomen en heel wat aanpassingen doorgevoerd. Het CAP werd uit de fiscale context getild en de informatie wordt ter beschikking gesteld van een aantal overheden, personen en organismen om hen te helpen bij het realiseren van hun opdrachten van algemeen belang.

Zo krijgen naast de fiscus ook de notarissen, gerechtsdeurwaarders, de witwascel, het Openbaar Ministerie en onderzoeksrechters toegang.

Ook de groep van informatieplichtigen werd uitgebreid met onder andere de verzekeringsondernemingen en de betalingsinstellingen.

Nu moeten onder andere ook het bestaan van bepaalde levensverzekeringen van takken 21, 23, 25 of 26 gemeld worden. Ook de verhuur van kluizen moet verplicht gemeld worden.

Belangrijke gebeurtenissen moeten eveneens aan het CAP gemeld worden, zoals de opening en afsluiting van een rekening en de toekenning of intrekking van een volmacht.

Nieuw is dat sinds 31 december 2020 ook de periodieke saldi van de bank- of betaalrekeningen en het periodieke geglobaliseerde bedrag van de gesloten financiële contracten zullen moeten meegedeeld worden.

Een in de Ministerraad overlegd Koninklijk Besluit moet nog een aantal praktische modaliteiten regelen zoals de periodiciteit van de melding van de saldi en de geglobaliseerde bedragen alsook het minimumbedrag daarvan waaronder er geen melding aan het CAP dient te gebeuren.

De eerste mededeling van de saldi en de geglobaliseerde bedragen van de financiële contracten voor de jaren 2020 en 2021 zou in principe ten laatste op 31 januari 2022 moeten gebeurd zijn.

En daarmee beschikt de overheid over een extra middel om uw vermogen in kaart te brengen.

Ze bezit al lang een kadaster van onroerende goederen. Het is ook verplicht om uw inkomen uit buitenlandse tegoeden te vermelden in uw jaarlijkse belastingaangifte. Via de CRS-akkoorden wordt er aan de Belastingadministratie heel wat informatie doorgegeven over uw buitenlandse rekeningen en contracten. En via het UBO-register weet ze of u als uiteindelijke begunstigde kwalificeert en belangrijke participaties aanhoudt in een vennootschap.

Alles samen genomen kan men hier moeilijk anders dan een vermogenskadaster in zien. Quasi volledig financieel transparant rollen we de lente in!