Navbar logo new
AllianzGI kondigt de lancering aan van het Social Conviction Equity fonds
Calendar21 Nov 2023
Thema: Fondsen
Fondshuis: Allianz

Logo klein

  • Dit best-in-class duurzame aandelenfonds is gericht op de eurozone en kan in alle sectoren beleggen. Het wordt actief beheerd en streeft naar langetermijnprestaties.
  • Het selecteert sociaal goed presterende bedrijven op basis van een minimale sociale rating, het gebruik van sociale prestatie-indicatoren en aandeelhoudersengagement rond sociale kwesties.

Allianz Global Investors (AllianzGI), een van 's werelds toonaangevende vermogensbeheerders, kondigt vandaag de lancering aan van het Social Conviction Equity fonds. Het wordt in Parijs beheerd door het Conviction Equity-team, dat meer dan twintig jaar ervaring heeft met verantwoord beleggen.

Dit actief beheerde best-in-class duurzame aandelenfonds richt zich op sociale uitdagingen. Het valt onder artikel 8 van de SFDR-reglementen. Het belegt op basis van sociale criteria die worden afgedekt door een minimale sociale rating, het gebruik van sociale KPI's en engagement rond maatschappelijke uitdagingen. De aandelenselectie is gebaseerd op een fundamentele analyse met zowel financiële als ESG-criteria.

Groeiende ongelijkheid in koopkracht, digitale transformatie en de opmars van artificiële intelligentie, en de ecologische en energietransitie zijn drie belangrijke actuele trends die ertoe hebben geleid dat economische spelers meer rekening houden met sociale aspecten. Dit omvat rechtvaardigheid in de verdeling van middelen, maar ook het streven naar individueel welzijn in de wereld van werk en in de maatschappij in het algemeen.

De doelstelling van het fonds is daarom tweeledig: beter presteren dan de aandelenmarkt in de eurozone (vertegenwoordigd door de MSCI EMU-index) op de middellange en lange termijn; en het sociale risico beheren door emittenten te selecteren die een positieve sociale bijdrage leveren in de hele waardeketen (inclusief leveranciers, menselijk kapitaal, maatschappij en gemeenschappen). Een positieve sociale bijdrage kan worden vertegenwoordigd door het sociale profiel van het bedrijf, dat boven het gemiddelde ligt in een bepaalde sector, of door de producten en diensten die het bedrijf aanbiedt en die voldoen aan een duidelijke sociale doelstelling.

Een strikt beleggingsproces

Een sociale rating wordt eerst berekend met behulp van een bewezen intern ontwikkeld model. Aandelen worden geselecteerd op basis van een vijftigtal sociale criteria, waarover onze beleggingsspecialisten beschikken en waarmee rekening kan worden gehouden, afhankelijk van de sector en hun relevantie.

De managers houden ook toezicht op sociale indicatoren die een positieve sociale bijdrage benadrukken in aanvulling op de sociale rating, op voorwaarde dat deze breed en regelmatig worden gepubliceerd. Deze indicatoren zijn onder andere gendergelijkheid, menselijk kapitaal, aandelenbezit van werknemers en sociale transparantie.

Het beheerteam werkt nauw samen met de Sustainability-teams aan het hele beleggingsproces, van de methodologische en gegevensaspecten tot engagement, inclusief ESG-onderzoek voor sociale beoordelingen.

Kansen van het fonds: potentieel voor hoge aandelenrendementen op lange termijn; outperformance van de aandelenmarkten in de eurozone in bepaalde fasen; rekening houden met duurzaamheidsaspecten door de fondsbeheerders; sterke diversificatie door een groot aantal individuele effecten; potentieel voor verdere winst door analyse van individuele effecten en actief beheer.

Risico's van het fonds: hoge aandelenvolatiliteit, risico op verliezen (de volatiliteit van de aandelenkoers van het fonds kan sterk toenemen); mogelijk ondermaats presteren van de aandelenmarkten in de eurozone op sommige momenten; beperkt beleggingsuniversum door de duurzaamheidsbenadering; beperkte deelname aan het rendementspotentieel van individuele effecten; geen garantie op succes wat betreft de analyse van individuele effecten en actief beheer.

Christophe Hautin, beheerder van het Allianz Social Conviction Equity fonds legt uit: "We zien de laatste jaren steeds meer belangstelling voor het sociale aspect van ESG en S lijkt de nieuwe E (Environment) te worden. We lopen voorop in deze nieuwe trend in Parijs en we bieden een uitgebreid inzicht in positieve sociale bijdragen in de hele waardeketen, wat ons duidelijk onderscheidt van andere sociale fondsen die op de markt zijn verschenen."

Erik van de Weele, Office Head en Head of Wholesale Business Development Benelux voegt eraan toe: "Goede sociale praktijken blijken een positieve correlatie te hebben met de economische en financiële prestaties van een bedrijf, evenals met zijn vermogen tot innovatie en productiviteit. We zijn verheugd dat we dit nieuwe fonds aan onze klanten kunnen aanbieden, zodat ze met hun beleggingen een positieve sociale bijdrage kunnen leveren. We zien ook steeds meer vraag van onze distributeurs op dit gebied als gevolg van de aanstaande EU Social Taxonomy. Daarom is het voor ons bijzonder belangrijk om al in een vroeg stadium speciale aandacht aan dit onderwerp te besteden."

---------------

Raadpleeg het prospectus en het document met essentiële beleggersinformatie van het fonds voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.

---------------

Over Allianz Global Investors

Allianz Global Investors is een toonaangevende actieve vermogensbeheerder met meer dan 600 beleggingsspecialisten in meer dan 20 kantoren wereldwijd en een beheerd vermogen van EUR 516 miljard. We investeren voor de lange termijn en proberen bij elke stap waarde te creëren voor onze klanten. We doen dit door actief te zijn - in de manier waarop we samenwerken met klanten en anticiperen op hun veranderende behoeften, en oplossingen ontwikkelen op basis van capaciteiten in publieke en private markten. Onze focus op het beschermen en verbeteren van het vermogen van onze klanten leidt op natuurlijke wijze tot een streven naar duurzaamheid om positieve verandering te stimuleren. Ons doel is om de beleggingservaring voor klanten te verbeteren, ongeacht hun locatie of doelstellingen.

---------------

Allianz Global Investors

Gegevens op 30 september 2023. Het totale vermogen onder beheer is het vermogen of de effectenportefeuille, gewaardeerd tegen de huidige marktwaarde, waarvoor Allianz Global Investors-ondernemingen ten opzichte van klanten verantwoordelijk zijn voor het nemen van discretionaire beleggingsbeslissingen en het portefeuillebeheer, hetzij rechtstreeks hetzij via een subadviseur (dit omvat het vermogen van Allianz Global Investors dat sinds 25 juli 2022 onder subadviseur staat van Voya IM). Dit is exclusief activa waarvoor Allianz Global Investors bedrijven primair alleen verantwoordelijk zijn voor administratieve diensten. Het beheerd vermogen wordt zowel namens derden als namens de Allianz Group beheerd.

Beleggen brengt risico met zich mee. De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers niet hun volledige inleg terugkrijgen. Allianz Social Conviction Equity is een compartiment van Allianz Global Investors Fund SICAV, een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht. De waarde van de deelnemingsrechten/aandelen die behoren tot de Deelbewijzen/aandelenklassen van het Compartiment die in de basisvaluta luiden, kan onderhevig zijn aan een sterk verhoogde volatiliteit. De volatiliteit van andere Deelbewijzen/aandelenklassen kan verschillen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen leidraad voor toekomstige rendementen. Als de valuta waarin de in het verleden behaalde resultaten worden weergegeven, verschilt van de valuta van het land waarin de belegger woonachtig is, dan dient de belegger zich ervan bewust te zijn dat door de wisselkoersschommelingen de getoonde resultaten hoger of lager kunnen zijn als ze worden omgerekend naar de lokale valuta van de belegger. Dit is alleen ter informatie en mag niet worden opgevat als een uitnodiging tot het maken van een aanbod, het afsluiten van een contract of het kopen of verkopen van effecten. De hierin beschreven producten of effecten zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden of voor bepaalde categorieën beleggers te koop. Dit is alleen voor distributie zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving en in het bijzonder niet beschikbaar voor inwoners en/of onderdanen van de VS. De hierin beschreven beleggingsmogelijkheden houden geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, financiële situatie, kennis, ervaring of specifieke behoeften van een bepaalde persoon en worden niet gegarandeerd. De beheermaatschappij kan besluiten om de regelingen die zijn getroffen voor het op de markt brengen van haar instellingen voor collectieve belegging te beëindigen in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake kennisgeving. De meningen en opinies die hierin worden geuit en die zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd, zijn die van de uitgevende ondernemingen op het moment van publicatie. De gebruikte gegevens zijn afkomstig uit verschillende bronnen en worden verondersteld correct en betrouwbaar te zijn op het moment van publicatie. De voorwaarden van enige onderliggende aanbieding of overeenkomst die is of zal worden gedaan of gesloten, prevaleren. Voor een gratis exemplaar van het verkoopprospectus, de oprichtingsdocumenten, de dagelijkse fondsprijzen, essentiële beleggersinformatie en de laatste financiële jaar- en halfjaarverslagen kunt u contact opnemen met de beheermaatschappij Allianz Global Investors GmbH in het land van vestiging van het fonds, Luxemburg, of met de emittent op het onderstaande adres of regulatory.allianzgi.com. Oostenrijkse beleggers kunnen ook contact opnemen met de faciliteit en informatie agent Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, AT-1100 Wien. Lees deze documenten, die uitsluitend bindend zijn, zorgvuldig door voordat u belegt. Dit is een marketingmededeling van Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com,, een beleggingsmaatschappij met beperkte aansprakelijkheid, opgericht in Duitsland, met maatschappelijke zetel op het adres Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Frankfurt/M, ingeschreven bij de lokale rechtbank Frankfurt/M onder HRB 9340, goedgekeurd door Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de).). Allianz Global Investors GmbH heeft vestigingen in Frankrijk, Italië, Spanje, Luxemburg, Zweden, België en Nederland. Contactgegevens en informatie over de lokale regelgeving zijn hier beschikbaar (www.allianzgi.com/Info).). De Samenvatting van de rechten van beleggers is beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans op https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights. AdMaster 3241864