Navbar logo new
Capital Group: Zeven redenen om voor Amerikaanse high yield te kiezen
Calendar15 Dec 2021
Thema: Fixed Income
Fondshuis: Capital Group

Portefeuillebeheerder Shannon Ward en investment director Peter Becker bij Capital Group formuleerden zeven redenen om in het huidige marktklimaat te beleggen in Amerikaanse, hoogrentende bedrijfsobligaties:

High yield is gevoelig voor groei

High-yield obligaties doen het vooral goed wanneer de economie zich herstelt, en dus het aantal wanbetalingen daalt, de spreads korter worden en de volatiliteit afneemt. De consensus verwacht een robuuste groei voor 2022 maar die prognoses zullen in de loop van 2022 waarschijnlijk naar beneden worden bijgesteld. Niettemin verwacht onze Capital Strategy Research Group dat de groeipercentages in de belangrijkste regio’s de komende 12 maanden boven de trend uitkomen, met uitzondering van China.

De fundamentals zijn verbeterd

De schuldratio’s zijn nog steeds hoog in vergelijking met de periode vóór de pandemie. Maar in 2021 waren er meer upgrades van high yield dan downgrades, wat duidt op een algemene verbetering van de kredietkwaliteit. Als de huidige trends aanhouden, kan 2021 zelfs het laagste wanbetalingsvolume sinds de wereldwijde financiële crisis optekenen. Het aantal wanbetalingen zal naar verwachting relatief gunstig blijven tijdens de eerste maanden van 2022. Ook voor 2023 suggereren vroege prognoses dat de wanbetalingspercentages relatief laag blijven.

High yield heeft een kortere looptijd

De gemiddelde looptijd op de Amerikaanse high-yield markt is ongeveer vier jaar, vergeleken met bijna negen jaar voor Amerikaanse investment-grade obligaties. Als gevolg van de kortere looptijd van high-yield schuldpapier, is het minder gevoelig voor de hogere rente die vaak volgt op een zeer sterke groei van het bruto binnenlands product. Alleen al die factor is gunstig voor de beleggingsklasse ten opzichte van andere vastrentende waarden, zoals investment grade corporates.

De markt is gegroeid en meer divers

De markt voor hoogrentende obligaties is nu representatief voor de totale Amerikaanse economie en wordt niet meer gedomineerd door een of twee sectoren, zoals in het verleden het geval was.

De gehele kwaliteit van de high yield index is toegenomen

De kwaliteit van de high yield-index is toegenomen en heeft het hoogste gemiddelde ratingniveau sinds ten minste 2000 bereikt. Deze toename van kwaliteit sinds de pandemie staat in contrast met de financiële crisis in 2008, toen er een enorme golf van downgrades was en de algemene kwaliteit van de index verslechterde.

Vorig jaar zijn veel bedrijven afgewaardeerd omdat ze onder druk stonden tijdens de pandemie. De COVID-19-crisis heeft veel ‘gevallen engelen’ voortgebracht waarin Capital Group vroeger nooit had kunnen beleggen, omdat die bedrijven goed waren ingebed in de investment-grade markt. Ford is een voorbeeld, evenals sommige van de luchtvaartmaatschappijen. Deze cyclische bedrijven gaven obligaties uit met een high-yield rating en vele moesten zeer hoge coupons betalen in verhouding tot de rentevoeten waartegen zij zouden hebben moeten lenen op de investment-grade markt.

Markttechnische factoren

De markttechnische factoren zijn eveneens gunstig, waarbij de aanzienlijke uitgifte van obligaties tot nu toe wordt beantwoord door een sterke vraag van beleggers. De year-to-date emissies overtreffen die van 2020, hoewel het volume in het derde kwartaal vertraagde. Over het algemeen dienen de meeste emissies herfinancieringsdoeleinden, en de netto-emissies zouden de komende maanden niet te ver mogen vooruitlopen op de vraag van particuliere beleggers.

Deze herfinanciering heeft de looptijden verder opgeschoven, waarbij veel bedrijven hun schuld hebben geherfinancierd tegen lagere rentes en langere looptijden. De afgelopen twee jaar is voor meer dan 510 miljard Amerikaanse dollar aan hoogrentende schuld uitgegeven om de vervaldata van schulden aan te pakken. Er resteert nog 43 miljard dollar, of ruwweg 3%, aan high yield-obligaties die eind 2022 aflopen. Ook de liquiditeit op de balansen van de high yield-bedrijven bereikte in 2020 een recordhoogte, waar ze ook gebleven zijn. Dit moet helpen om de risico's op herfinanciering en wanbetaling relatief laag te houden.

Absolute waarderingen weerspiegelen optimisme

De waarderingen weerspiegelen momenteel een optimistische visie op het economisch herstel en kunnen zonder een economische schok goed standhouden. Er wordt zeer weinig onrust in de markt geprijsd en de relatief hoge couponrente die wordt aangeboden, kan aantrekkelijk zijn voor langetermijnbeleggers die op zoek zijn naar rendement in vergelijking met andere vastrentende instrumenten met een lagere spread en een langere looptijd. In dit klimaat zou de vraag moeten helpen om de spreads ondersteund te houden.